domingo, 22 de marzo de 2009

THE FLOWER TREE

Begin the song in pleasure, singer, enjoy, give pleasure to all, even to Life Giver. Yyeo ayahui ohuaya.

Delight, for Life Giver adorns us. All the flower bracelets, your flowers, are dancing. Our songs are strewn in this jewel house, this golden house. The Flower Tree grow and shakes, already it scatters. The quetzal breathes honey, the golden quéchol breathes honey. Ohuaya ohuaya.

You have transformed into a Flower Tree, you have emerged, you bend and scatter. You have appeared before God's face as multi-colored flowers. Ohuaya ohuaya.

Live here on earth, blossom! As you move and shake, flowers fall. My flowers are eternal, my songs are forever: I raise them: I, a singer. I scatter them, I spill them, the flowers become gold: they are carried inside the golden place. Ohuaya ohuyaya.

Flowers of raven, flowers you scatter, you let them fall in the house of flowers. Ohuaya ohuyaya.

Ah, yes: I am happy, I prince NezahualCóyotl, gathering jewels, wide plumes of quetzal, I contemplate the faces of jades: they are the princes! I gaze into the faces of Eagles and Jaguars, and behold the faces of jades and jewels! Ohuaya ohuyaya.

We will pass away. I, NezahualCóyotl, say, Enjoy! Do we really live on earth? Ohuaya ohuaya!

Not forever on earth, only a brief time here! Even jades fracture; even gold ruptures, even quetzal plumes tear: Not forever on earth: only a brief time here! Ohuaya ohuaya!

By Nezahualcóyotl

Cantares Mexicanos #20 (16v-17r)

Poema original en Nahuatl

IN XOCHINQUAHUITL

Xiahuilompehua xiahuiloncuican ticuicanitl huiya ma xonahuiacany, onelelquixtilon ypalnemohuani. Yyeo ayahui ohuaya.

Ma xonahuiacani ye techonquimiloa ypalnemohua ye xochimaquiztica netotilo ye nehuihuio—Aya!—moxochiuh—A ohuaya—yao yao ho ama y yehuaya ahuayyao aye ohuaya ohuaya. Ye momamana, ye momana yan tocuic. Maquizcaytec y zan teocuitlacalico moyahuan Xochinquahuitl oo. Ye mohui xohua y zan ye motzetzeloa. Ma in tlachichina quetzaltototl ma in tlachichinan ya zaquan quecholan. Ohuaya.

Xochinquahuitl timochiuh, timaxelihui, tihuitolihui: o ya timoquetzaco in yehuan. Ixpan timomati tehua nipapan xochitl. A Ohuaya ohuaya.

Ma oc xon ya tica oc xon cuepontica yn tlalticpac in. Timolinia tepehui xochitl, timotzetzeloa—Yohuaya ohuaya! Ah tlamiz noxochiuh ah tlamiz nocuic yn noconyayehua—Aaya!—zan nicuicanitl. Huia. Xexelihuiya moyahua yaho cozahua ya xochitl za ye on calaquilo zaquan calitic. A ohuaya ohuaya.

Yn cacaloxochitly mayexochitl—Aya ohuaye!—tic ya moyahua, tic ya tzetzeloa xochincalaytec. A ohuaya ohuaya.

Yyoyahue ye nonocuiltonohua on nitepiltzin niNezahualcoyotl huia nic nechico cozcatl in quetzalin patlahuac ye no nic yximatin chalchihuitl. Yaho in tepilhuan. Ohuaya ohuaya. Yxco nontlatlachia nepapan Quauhtlin Ocelotl, ye no nic yximati chalchiuhtliya in maquiztliya. Ohuaye.

Tiazque yehua xon ahuiacan. Niquittoa o ni Nezahualcoyotl. Huia! Cuix oc nelli nemohua o a in tlalticpac? Yhui. Ohuaye.

Annochipa tlalticpac. Zan achica ye nican. Ohuaye ohuaye. Tel ca chalchihuitl no xamani, no teocuitlatl in tlapani, oo quetzalli poztequi. Yahui ohuaye. Anochipa tlalticpac zan achica ye nican. Ohuaya ohuaya.

Traducido por JOHN CURL (http://www.red-coral.net/Hungry.html)

1 comentario:

  1. This poem becomes stronger when you realize that in the Nahuatl language flower and poetry share the same word, xochitl. The name of the Blog.

    ResponderEliminar